บริการของเรา

เราให้บริการในด้านกฎหมายและทนายความดังนี้

 • คดีแพ่ง
  • ยื่นคำร้องเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ ตั้งผู้อนุบาล ตั้งผู้พิทักษ์
  • ผิดสัญญา ละเมิด
  • กู้ยืมเงิน
  • ค้ำประกัน จำนำ จำนอง
  • คดีเกี่ยวกับประกันภัย
  • คดีตั๋วเงิน เช็ค
  • หุ้นส่วน บริษัท
  • ครอบครองปรปักษ์ แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ ภาระจำยอม
  • คดีครอบครัว หย่า รับรองบุตร รับบุตรบุญธรรม ตั้งผู้ปกครอง มรดก ตั้งผู้จัดการมรดก
  • อื่นๆ
 • คดีอาญา
  • คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  • คดีอาญาคดีทุจริต
  • คดีความผิกเกี่ยวกับทรัพย์
  • คดีความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท
  • คดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • อื่นๆ
 • คดีแรงงาน
  • เรียกค่าชดเชย
  • เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
  • เจรจาต่อรอง
  • อื่นๆ
 • คดีฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
 • บังคับคดี
  • สืบทรัพย์ บังคับคดี
  • ขัดทรัพย์ เฉลี่ยทรัพย์
  • อื่นๆ
 • ร่างและตรวจสัญญาต่างๆ
 • สัญญาจ้างแรงงาน จ้างทำของ
  • สัญญาซื้อขาย
  • สัญญาเช่า
  • อื่นๆ
 • หนังสือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
  • เพื่อการซื้อขาย หรือวางแผนธุรกิจ
  • เพื่อการฟ้องคดี
  • อื่นๆ
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • บริการจดทะเบียน
  • ตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ย้ายสถานประกอบกิจการ เลิกกิจการ
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • อื่นๆ