ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการทำงานของสำนักงานเรานั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

รับฟังข้อเท็จจริง

รับฟังข้อเท็จจริงและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ลูกความเบื้องต้น เราให้บริการทั้งทางโทรศัพท์ นัดเวลาที่สำนักงาน หรือนัดพบนอกสถานที่ตามแต่ที่ลูกความสะดวก ซึ่งหากเป็นทางโทรศัพท์ไม่คิดค่าใช้จ่าย การรับฟังข้อเท็จจริงและให้คำปรึกษานี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการและข้อกฎหมายได้เมื่อได้ลงรายละเอียด รวมถึงการได้รับข้อมูลที่เพิ่มเติมมากขึ้น

การตกลงว่าจ้าง

ภายหลังจากที่เราได้รับข้อเท็จจริงครบถ้วน เราจะดำเนินการส่งใบเสนอราคาให้แก่ลูกความซึ่งจะแสดงรายการค่าใช้จ่ายและการเรียกชำระเงินค่าบริการเป็นช่วงๆ หากตกลงใช้บริการก็จะทำการเซ็นต์สัญญาว่าจ้างพร้อมด้วยชำระเงินงวดแรก

การดำเนินงาน

รวมรวมข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมเพื่อนำมาร่างฟ้อง ร่างคำให้การ ร่างหรือตรวจสัญญาตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาว่าจ้าง โดยเราจะติดต่อรายงานการดำเนินงานของเรากับลูกความเป็นระยะ หากเป็นการจ้างว่าความ เราจะดำเนินการยื่นคำร้อง คำฟ้อง หรือคำให้การต่อศาล พร้อมเก็บเงินค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆของศาลถ้าหากมีจากลูกความ

หากเป็นการว่าจ้างในการตรวจ หรือร่างสัญญา เราจะเก็บเงินงวดสุดท้ายเมื่อสัญญาเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาว่าจ้าง

การดำเนินคดี

ก่อนขึ้นว่าความในศาลไม่ว่าจะเป็นฝ่าย โจทก์หรือจำเลย เราจะทำการนัดประชุมกับลูกความก่อนวันนัดพิจารณาคดีทุกนัดจนกว่าคดีจะเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาว่าจ้าง ในการดำเนินคดี หากถอนทนายความไม่ว่ากรณีใด เรายินดีคืนเงินโดยหักค่าใช้จ่ายตามส่วนที่ได้ให้บริการไปแล้ว พร้อมส่งมอบเอกสารในการทำงานแก่ลูกความ