คำร้องตั้งผู้จัดการมรดก

ตัวอย่างและคำอธิบาย การเขียนคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก

สำหรับใครที่ต้องการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกด้วยตัวเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนาย ซึ่งในความเห็นของเรามองว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้กฎหมายที่ซับซ้อน และไม่มีผลเสียหายใดๆ ในบทความแรกๆของเราได้เขียนถึงวิธีการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ไปแล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงการเขียนคำร้องและเอกสารต่างๆทั้งหมดที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลกันนะครับ แบบฟอร์มศาลนั้นสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ได้ฟรีครับ

เอกสารฉบับที่ 1 คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

เอกสารชิ้นแรกที่เราต้องเขียนสำหรับยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ได้แก่ คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกครับ เอกสารชิ้นใช้คำร้อง ธรรมดา แบบพิมพ์ศาลหมายเลข (7) ครับ ในส่วนนี้เรากรอกข้อมูลในแบบพิมพ์ศาลลงไปตามรูปตัวอย่างครับ ในส่วนของผู้ที่จะมีสิทธิร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้นั้นกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการเท่านั้นนะครับ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น สามีหรือภรรยานอกกฎหมายที่มีทรัพย์สินอันเกิดจากการทำมาหาได้ร่วมกันกับฝ่ายที่ตาย ตรงนี้บุคคลดังกล่าวสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นได้แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และในส่วนแบบพิมพ์ศาลเราจะเขียนว่า

นาง/นาย … โดย นาย/นาง … ผู้รับมอบอำนาจ ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ของ นาย … (ผู้วายชนม์) ตามภาพตัวอย่างที่ 1 นะครับ

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ตัวอย่างแบบพิมพ์คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ส่วนเนื้อหาในคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนั้นเราเขียนอธิบายให้ศาลท่านเป็นข้อๆดังนี้ครับ

ข้อ 1 เขียนอธิบายว่าผู้ร้องเป็นใคร ยื่นเองหรือมอบอำนาจให้ใครมายื่น จากนั้นระบุเอกสารหลักฐานในการแสดงข้อเท็จจริงตามที่เราเขียนครับ

ข้อ 2 เขียนอธิบายว่าผู้ตายเป็นใคร รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตาย ตายอย่างไร ตายวันใหน และตามด้วยระบุเอกสารหลักฐานเช่นกันไล่ลับดับหมายเลขต่อจากเอกสารในข้อ 1 ครับ

ข้อ 3 เขียนอธิบายว่าผู้ตายมีทายาทกี่คน ใครบ้าง มีชีวิตอยู่หรือไม่ข้อนี้เขียนครบทุกคนนะครับ ตามด้วยเอกสารหลักฐานแนบเช่นกันไล่ลำดับหมายเลขต่อจากข้อ 2 นะครับ

ข้อ 4 เขียนอธิบายว่าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ และมีทรัพย์มรดกอะไรบ้างครับ พร้อมเอกสารหลักฐานแนบท้ายเช่นกัน

ข้อ 5 แจงเหตุขัดข้องครับว่าทำไมถึงต้องมาตั้งผู้จัดการมรดก เช่น ไปยื่นขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เช่าซื้อรถยนต์ของผู้ตายแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิเสธจะดำเนินการให้โดยแจ้งว่าเราไม่ใช่ผู้จัดการมรดกของผู้ตาย จึงเป็นเหตุขัดข้องในการจัดการหรือแบ่งปันมรดกของผู้ตาย ทำนองนี้ครับ พร้อมเอกสารหลักฐานแนบท้ายถ้ามีนะครับ

ข้อ 6 เขียนถึงความยินยอมครับ ในกรณีที่ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ทายาทเป็นผู้จัดการมรดกครับ พร้อมเอกสารแนบเช่นกัน

ข้อ 7 ข้อนี้เขียนบรรยายถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกครับ ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายครับ

ข้อ 8 เขียนขอศาลครับ ด้วยเหตุที่ผู้ร้องได้กราบเรียนต่อศาลมาข้างต้นขอศาลได้โปรดทำการไต่สวนและมีคำสั่งแต่งตั้งให้นาย … เป็นผู้จัดการมรดกของนาย … ผู้ตาย เพื่อให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาต ตามด้วยข้อความลงท้ายและ ลงชื่อจัดกลางหน้ากระดาษครับ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ                        ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ข้าพเจ้านาย          ผู้ร้องเป็นผู้เรียงพิมพ์

เป็นอันเสร็จสิ้นเอกสารฉบับแรกครับ

เอกสารฉบับที่ 2 บัญชีพยาน

ต่อไปเอกสารฉบับที่ 2 สำหรับใช้ในการยื่นคำร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกได้แก่ บัญชีพยานครับ ใช้แบบพิมพ์ศาลหมายเลข (15) นะครับ

ในส่วนหัวนั้นเขียนเหมือนเดิมทุกอย่างครับ จากนั้นเขียนพยานหลักฐานลงไปครับว่าในการยื่นคำร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกของเรานั้นจะใช้พยานหลักฐานอะไรบ้างในการแสดงให้ศาลท่านใช้ในการพิจารณาครับ เป็นอันเสร็จสิ้นเอกสารชุดที่ 2 ครับ

บัญชีพยาน

บัญชีพยานในการยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก

เอกสารฉบับที่ 3 บัญชีทรัพย์สิน

เอกสารชุดต่อมาสำหรับขอตั้งผู้จัดการมรดก คือ บัญชีทรัพย์ ครับ ฉบับนี้เราใช้แบบพิมพ์ศาลหมายเลข (8) นะครับ

เขียนบรรยายทรัพย์สินของผู้ตายทั้งหมดพร้อมรายละเอียดครับทุกฉบับอย่าลืมลงชื่อนะครับ

บัญชีทรัพย์สิน
บัญชีทรัพย์สินที่ใช้ในการยื่นคำร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดก

เอกสารฉบับที่ 4 บัญชีเครือญาติ

ลำดับต่อไปได้แก่ บัญชีเครือญาติครับ ชุดนี้ไม่มีแบบพิมพ์ศาลให้เขียนแผนภาพเครือญาติทั้งหมดของผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกลงไปในกระดาษ A4 ครับ

บัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

เอกสารฉบับที่ 5 หนังสือให้ความยินยอม

ลำดับต่อไปสำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ได้แก่ เป็นหนังสือให้ความยินยอมจากทายาทครับ ว่ายินยอมให้บุคคลที่เราตั้งนั้นเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ ตรงนี้มีทายาทกี่คนต้องให้เขาลงลายมือชื่อทุกคนนะครับ ไม่มีแบบพิมพ์ศาลเขียนลงไปในกระดาษ A4 ได้เลยครับ

หนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมจากเครือญาติ ในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

เอกสารฉบับที่ 6 หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารฉบับต่อไปคือหนังสือมอบอำนาจ เป็นกรณีที่ทายาทไม่ได้ยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกด้วยตัวเองแต่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดกแทนให้นะครับ หาดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ กรอกข้อความให้ครบถ้วน

เอกสารฉบับที่ 7 คำแถลงประกาศตั้งผู้จัดการมรดก

แล้วก็มาถึงฉบับสุดท้ายของการยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดกครับ ได้แก่ คำแถลง ขอประกาศลงโฆษณา ครับใช้แบบพิมพ์ศาลหมายเลข (7) ดังตัวอย่างครับ ทำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมาคัดค้านครับ ต้องทำนะครับ และอย่าลืมส่งสำเนาให้ทายาทของผู้ตายทุกคนด้วยนะครับ

คำแถลงประกาศ
คำแถลงประกาศลงโฆษณาการขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก

คำแถลงนี้จะมี 1 ข้อ 3 ย่อหน้า โดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ครับ
ข้อ 1 คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของนาย … ผู้วายชนม์ต่อศาลในวันนี้

ผู้ร้องมีความประสงค์จะประกาศแจ้งการนัดไต่สวนคดีนี้ โดยวิธีประกาศลงโฆษณาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทราบโดยทั่วกันขอศาลได้โปรดอนุญาต

คำลงท้ายเช่นเดิมครับ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ                        ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ข้าพเจ้านาย          ผู้ร้องเป็นผู้เรียงพิมพ์

ลงชื่อ                        ผู้เรียงและพิมพ์

เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับเอกสารทั้งหมดในการยื่นคำขอตั้งผู้จัดการมรดกครับ วิธีการยื่นนั้นค้นดูในบทความเก่าๆของเรานะครับ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามาอ่านครับ